+31 (0)6 29391090
Algemene Voorwaarden

Bij elk transport dient de eigenaar van het paard een geldig paardenpaspoort mee te geven. HT Europe behoudt zich het recht voor om een transport te weigeren bij het ontbreken van een geldig paardenpaspoort.

Als opdrachtgever bent u ten allen tijden verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade welke door uw dier aan het voertuig wordt aangebracht. Ook schade aan derden is voor rekening en risico van de opdrachtgever. HT Europe en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan mens en/of dier. Schade aangebracht door uw paard(en) wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

HT Europe behoudt zich het recht voor om ter plaatse een transport te weigeren. Bijvoorbeeld als het paard zeer moeilijk te laden is of geen conditie tot vervoeren heeft. De gemaakte kosten (reiskosten) dienen conform de op de website vermelde tarieven contant te worden voldaan. Tevens wordt een transport geweigerd als blijkt dat de eigenaar van het paard nalatig is geweest bijvoorbeeld door de benodigde papieren niet te kunnen overleggen. Het geoffreerde bedrag is dan volledig verschuldigd. Annuleren door de opdrachtgever voor bovengenoemde zaken is dan niet meer mogelijk binnen 7 dagen van transport.

Reklames dienen 7 dagen na transportdatum schriftelijk door ons te zijn ontvangen.
Bij het niet ontvangen hiervan binnen 7 dagen kan HT Europe ervan uitgaan dat het transport correct is uitgevoerd. Reklames die hierna binnenkomen hebben geen enkel juridisch grond.

Voor het wachten op locatie wordt er na het eerste uur wachtgeld in rekening gebracht.

Eventuele tol en/of veer boot kosten komen bovenop de kosten van het vervoer en zijn als zodanig niet in de offerte of  prijsopgave mee genomen.

Afgesproken tijden zijn streeftijden. HT Europe kan niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele vertragingen door onvoorziene omstandigheden (bijv. file, autopech of wegblokkades).

Bij zeer slechte weersomstandigheden behoudt de HT Europe zich het recht voor de rit te annuleren of de rit te onderbreken en het paard te stallen.  De Kosten voor de stalling en verzorging worden als kostprijs aan de opdrachtgever doorberekend.

Alle eventuele bijkomende kosten die, naar eigen inzicht van HT Europe noodzakelijk zijn voor het welzijn van het paard zoals bijvoorbeeld extra stalling of een dierenarts zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt pas tot stand door onze opdrachtbevestiging.

In geval van overmacht aan onze zijde worden onze verplichtingen opgeschort.

Uiterlijk voor aanvang van de rit zal HT Europe kenbaar maken wat de kosten zullen zijn. Onverwachte wachttijden zijn hierbij niet inbegrepen en kunnen hier nog bovenop komen. Ook de boete bij het ontbreken van een paardenpaspoort dan wel benodigde wettelijke bescheiden, zoals exportpapieren, veterinaire keuringen of douane documenten zijn voor de rekening van de opdrachtgever.

HT Europe kan, zover de opdrachtgever dat wenst, zorg dragen voor het opmaken van exportpapieren, veterinaire keuringen door b.v. NVWA en eventuele douane formulieren. Alle kosten hiervoor worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Een geboekte rit kan geannuleerd worden. De annuleringskosten bedragen €125,- exclusief b.t.w. en zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 24-uur voor aanvang van het transport zal 50% van het geoffreerde bedrag in rekening worden gebracht. 12-uur voor aanvang van het transport zal 100% van het geoffreerde bedrag in rekening worden gebracht. Deze voorwaarde geldt niet als het transport op medische gronden wordt geannuleerd en het transport  zal worden hergeboekt bij HT Europe op een nader te bepalen tijdstip.

Bij het reserveren van een rit gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Op de overeenkomst met HT Europe is het Nederlands recht van toepassing.
© HT Europe 2015